minh cân thanh ly may e chào mào
1: binh đinh 3mua : trung chim , nêt lăng xăng , dang rat đep , ra hinh 2 canh sê xuong cau, sô giong dai. gia thanh ly 1,5tr.
2: bình định 2mua : đang thay lông gan xong . con nay luc truoc vo choi hay nhung do bi sôc bôt nên rot lông. nêt choi hay. gia 1,2tr.
3: daklak 5mua ; TO CON ,DAI DON RAT ĐEP, choi kha hay . gia 1,8tr.
fix anh e nhiet tinh
liên hệ : 01219509907.