cấu hình thì từ g41 trở lên không thấp hơn được boot rom hay ổ cứng thì ok hết khoảng 30 đến 40 bộ
có xin liên hệ 0902911230