01/ Máy HP 2600 : máy còn chạy hõng mực, bản in bi nhem
02/ Máy HP 1025 : mất 04 ống mực, và không có khay giấy
AE kỹ thuật nào cần mua về sửa chữa lấy linh kiện vui lòng goi
0904272754 - 0913555089 MR HỮU
239 Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng