Vài con gà tre mới bất dưới quê lên đã đến tuổi chơi.
EM;1 Gà điều chân vàng 2 hàng trơn nặng 1kg070 gà 11 tháng lông hình phụng vỹ
lói đá canh chận đá bo lớn chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


EM;2 Gà lai rừng chân đen nặng 8L9 gà 11 tháng lông hình phụng vỹ
nạp lùa tót độ chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


EM;3 Gà điêu bông chân xanh cam 2 hàng trơn nặng 1kg050 gà 10 tháng lông hình
phụng vỹ lói đá nạp đá bo lớn chân sâu chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


EM;4 Gà que chân đen nặng 8L5 cựa điết gà 10 tháng lông hình phụng vỹ
lói đá nạp đá bo lơn chân sâu.zin 100%
Hình em nó.Gía;call


EM;5 Gà điều lai rừng chân xanh cựa điết nặng 8L mật mài cai đắng gà 11 tháng lói đá
bo lớn chân sâu chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


AE Nào có nhu cầu thì LH;0908607517,Nhà gần Bệnh viện Q12 Đường TCH21.
AE Có xem tin xin cho mình chữ up nhé xin cảm ơn.