0909.48.8989

(hạn dùng 2018..............)

giá chuẩn: 3,3 triệu........................