8-} 0968787878 8-}


>->->->->->->->->->->->->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
>->->-
Thanh lí cặp taxi
0967.12.12.12
0964.78.78.78
nk full time
giá : 5x ; x rất nhỏ
>-
call : 0927.16.16.16
0967.38.38.38