cần nhập rác viettell 10 số - sim 10 số liên dải- anh em có hàng lh:0979889919