0965.41.83.86 giá 1t2 có fix cho anh em nhiệt tình
call:0973.88.55.66