Bán bit th đp Ciputra Tây H- Hà Ni. Din tích 126m2. Nhà dãy ô 40 dãy C,huong Nam, ghe Dong. So do chinh chu. Gia can bán 126trd/m2.
Nhà đp, gn đi siêu th Ciputra Mall, đi b mt 2 phút, gn trường quc tế UNIS.. Trong qun th Ciputra an ninh tt, dch v tiêu chun cao, môi trường sng lý tưởng
Liên h chính ch : 0919755388 hoc 093 222 3502 (min trung gian)