0928.104.104Taxi bâ't tư
104 ( nhâ't định ko chê't)

Còn Call còn giảm, Giao dịch cafe tại HCM

Chô't = Call hay Sms trưc tiê'p vào 0928.104.104Giá 1.9 triêu (fixed)