1/ Điều chân trắng , 1,050 kg, 10 tháng,nạp tốc độ, bo cực lớn, lông từ dàn nạp
Giá: 1,4 t

2/ 1/ Điều chân trắng tám móng đen , 0,92 kg, 10 tháng,nạp tốc độ, bo cực lớn, lông từ dàn nạp
Giá: 1,4 t

3/Điều chân trắng tám móng đen , 0,89 kg,còn lên, 8 tháng,nạp tốc độ, bo cực lớn, lông từ dàn nạp
Giá: 1,3t

4/ cùng bầy với sổ 3,
Điều chân trắng tám móng đen , 1,0 kg,còn lên, 8 tháng,nạp tốc độ, bo cực lớn, lông từ dàn nạp
Giá: 1,4t

5/ Điều bông, cựa chậm,0,97 kg, 11 tháng, nạp tốc độ, bo cực lớn, lông từ dàn nạp
Giá 1,4 t

THANHK AE ĐÃ XEM, ĐI NGANG UP DÙM MÌNH TRÃ LỄ LẠI LIỀN