Pháp lý của chữ kí sô bao gồm?
Một số văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ và các Bộ thông qua và ban hành liên quan đến CKS:

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về CKS và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

Chức năng Mức giá
1 năm 2 năm 3 năm
Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau: - Ký số (Document Signning) - Độ dài cặp khóa: 1024-bit - Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit 990,000 VND 1,798,000 VND 2,498,000 VND

Chứng thư số cho cá nhân

Chức năng Mức giá
1 năm 2 năm 3 năm
Gói chứng thư số cơ bản cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau: - Bảo vệ email (Email Protect) - Độ dài cặp khóa: 1024-bit - Gói có độ dài cặp khóa 2048 bit có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa là 1024 bit 199,000 VND 349,000 VND 499,000 VND
Chứng thư số cho website SSL

Chức năng Mức giá
1 năm 2 năm 3 năm
+ Bảo vệ các dữ liệu quan trọng được truyền tải qua mạng internet, mạng nội bộ hay mạng bên ngoài. + Sử dụng cho 1 domain + Đối tượng sử dụng: Web site của cá nhân, cơ quan tổ chức 2,000,000 VND 3,400,000 VND 4,800,000 VND

Chứng thư số cho phần mềm

Chức năng Mức giá
1 năm 2 năm 3 năm
+ Bảo vệ phần mềm của nhà sản xuất và bảo vệ người sử dụng khi download phần mềm từ mạng về, tránh khỏi các phần mềm độc hại + Hỗ trợ trên các nền : - Sun Java - Microsoft Office and Visual Basic - Windows Mobile - Macro Media Shockwave - Adobe Air + Đối tượng sử dụng: Các phần mềm của cá nhân, cơ quan, tổ chức 6,000,000 VND 10,000,000 VND 14,000,000 VND