tình hình là có vài sim năm sinh từ 7x đến 9x đa số là 9x , đầu tứ quý 6 , số đẹp , giá rẽ cho AE nào báo máy em teen, giá trên đã chuẩn , sau đây là dung nhan em nó , nguyên kit nha AE , để mãi mãi


sim giá
096666 3.2.88
ngày 3 tháng 2 năm 88
2000

096666 3.3.93
ngày 3 tháng 3 năm 93
2200
096666 3.2.87
ngày 3 tháng 2 năm 87
1500
096666 7.4.93
ngày 7 tháng 4 năm 93
1500
096666 3.2.95
ngày 3 tháng 2 năm 95
1500
096666 7.4.92
ngày 7 tháng 4 năm 92
1500
096666 5.3.92
ngày 5 tháng 3 năm 92
1500

096666 3.2.94
ngày 3 tháng 2 năm 94
1500
096666 7.4.85
ngày 7 tháng 4 năm 85
1500
096666 3.2.93
ngày 3 tháng 2 năm 93
1500
096666 5.3.94
ngày 5 tháng 3 năm 94
1500
096666 5.3.91
ngày 5 tháng 3 năm 91
1500
096666 5.3.97
ngày 5 tháng 3 năm 97
1500
096666 3.2.91
ngày 3 tháng 2 năm 91
1500

096666 7.4.91
ngày 7 tháng 4 năm 91
1500
096666 3.2.96
ngày 3 tháng 2 năm 96
1500
096666 7.4.87
ngày 7 tháng 4 năm 87
1500

096666 5.3.74
ngày 5 tháng 3 năm 74
1500
096666 3.2.84
ngày 3 tháng 2 năm 84
1500
096666 3.3.74
ngày 3 tháng 3 năm 7 4
1500
096666 3.3.95
ngày 3 tháng 3 năm 95
1500
096666 3.3.94
ngày 3 tháng 3 năm 94
1500
096666 3.3.82
ngày 3 tháng 3 năm 82
1700
096666 3.2.82
ngày 3 tháng 2 năm 82
1700


LH 098888 3.1.86