0993.113.113 17t
0995.113.113 12t
Trả trước chính chủ ạ.