092.7474789 = 450k
0988.404.707 = 1tr1
0923.699990 = xong
0979.29.0979 = xong
0127.8282828 = 2tr2
0969.686.786 = chốt

Giá đã giảm mạnh! Chỉ nhận chốt!
Hỗ trợ vào tên toàn quốc
Call: 0988.404.707

VCB Biên Hòa: 0121.002.009.558 chủ tk Phạm Văn Thái