cần mua cu gáy bổi vùng tây nguyên giộng thổ sấm ,thổ rên ,thổ bâu ,hay sấm rền ,hoặc hậu 3,4 anh em nào đi rừng gày có gởi clip giọng gáy hình cho Minh 0906828760.thanks.