Khách bùng kèo, bán luôn:
0969.686.786 = 2tr3
Nguyên kít full time!

Liên hệ: 0927.474.789 (Biên Hòa)