ai có nhu cầu mua PM:
Facebook: Sống Bên Khoảng Lặng (Unti thần thánh)
Yahoo:kent_bad_boy@yahoo.com