0948.00.10.20
0948.868.286





(2.5tr/số)

(Sim CK còn 4 tháng 200K/tháng)


****
CALL: 0948.00.10.20
SMS: 01278.113.113