%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: +8.4949.555.000
0964.36.5555 = 16tr
(Có call có fix - Nguyên kit vừa xuất kho
:x)