có ông chú o long khánh đổ gà nòi .......wa đó choi thấy có 1 con gà đẻn 1kg .nen chia lai choi ,mấy hom nay mưa gió wá ,và dj làm nưa nên ko có thòi gjan cham sóc nên chja laj cho ae choi .
ae nào ko thjk xjn dug nói lời cay dag
09 7285 7281 ( long phj ) giá cad
1kg chân vàng 8 móng đen .chân trái có vay vấn khâu .......win 2