Ga dang thay long ko cho nuoi nen ban cho anh em nao co nhu cau ga lai 75 cha my rac nhap ve ga deu chan trang trang 2.2 gja em no la 2trieu chan anh em nao co nhu cau thi l.he mjnh nhe std :01649795378 bjnh.duong thoi hoa vjnh loc A bjng chanh.