0969.686.786 = 2tr1
Nhận chốt!
Nguyên kít full time!

Call: 0927.474.789 (Biên Hòa)