0965.539.666 = 3tr
0965.619.666 = 2tr8

0965.635.666 3tr
sim nguyên kít để mãi mãi