%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: +8.4949.555.000
0978.555.000 = 9tr
(Có call có fix - Đã kích, bao sang tên đóng kit toàn đông nam á
:x)