0964.98.98.98---------------30tr

Giá trên đã Fix. Miễn mặc cả nhé.
Mọi chi tiết liên hệ: 0939.000000