0965.53.53.35: 1500k

09.6776.3003: 950k

0967.20.8448: 400k

01275.182.182: 400k

tất cả đều nguyên kít , để mãi mãianh em nào kết liên hệ hotline: 012345.01357