0969.369.399= 2.5t
0969.369.388
= 2.0t
0969.7.7.1979 = 1.5t
0973.29.1202 nhất mãi không nhì 1.2t

0969.8.6.1985 = 1.5t
sim nguyên trả t
rước nguyên kít.kết em nào
LH 0966382382