0965.676.679 600k
0968.997.668 800k
09.6599.6199 600k
0963.669.226 500k
liên hệ 0969.00.4567
anh em nào mua hết 4 em ,xin fix nhiệt tình