em cần con đuôi này cho khách làm cặp ai có bảo em với . số là 098 097 096 đuổi 326.883