số 1 .1 bà gà mái nồi 1k6 mặc đen chân đen nhìn thấy gúm gà đôg mà dử quá giành nhau hư gà con bán
. gia' 700k
chân bả nà

số 2 gà mái lai che rừng chân xanh giá 400k

chân nà

số 3 1 gà mái chuối rừng lai mỷ giá 700k