MS01 : Gà Điều chân thao lai khoảng 50%, 1kg50 chưa đá

MS02 : Gà Vàng chân thao lai 70%. 1kg50 đã thắng 1

MS03 : Gà xanh rừng lai mỹ, 1,2kg

MS04 : Gà Điều chân trắng lai 70%, 1,3kg chưa đá

MS05 : Gà Chuối chân thao lai 30%, 1,1kg chưa đá

MS06 : Gà Điều chân trắng điểm, 8 móng đen, 2 cựa sừng lai 50%, 1kg chưa đá

MS07 : Gà xanh que lai 70%, 2,3kg nuôi còn lên nửa, chưa đá

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : 0907887543