0944.286.866 = 3tr

trả trước, vào tên chính chủ.

lh: 0966.910.910