CPU:
Core i3 2100 thu 1tr8/c
Core i3 2120 thu 1tr850k

HDD còn bh:
HDD Seagate 80G, 160G,250G còn bh thu 600k---700k/1
HDD Seagate 320Gb còn bh thu 700k/1
HDD Seagate 500Gb còn bh thu 800k/1
HDD Samsung thu = Seagate
Mua HDD Seagate xách tay còn BH giá cao:
80,160,250 xách tay còn BH thu 500k
500G xách tay còn BH thu 600k
...
Thu xác ổ cứng seagate sata mỏng hư chết bad hết bh:
Xác 80Gb, 160Gb,.. model cũ giá 70k/1
Xác 160Gb, 250Gb, 320Gb model mới thu 300k/1
Main
G31 Foxcon, ECS, Asrock còn BH>1 năm thu: 350k
G31 GIGA-ASUS còn BH > 1 năm thu :450k
G41 GIGA-ASUS chạy RAM2 còn BH > 1 năm thu :550k
G41 GIGA-ASUS chạy ram 3 còn BH > 1 năm thu 700k
RAM
Ram2 2GB Kingmax còn BH > 1 năm mua 300k
Ram3 2GB Kingmax còn BH > 1 năm mua 250k