0903103456=4tr
0945.63.63.63=17triệu
0949426666=20triệu
0944286666=25triệu
0967886999=10triệu
0917366888=11triệu
0962.113.113=28triệu
0945333999=32triệu

Giá
chuẩn bán thẳng, ko phải giá cho anh em báo khách ạ. Giá báo khách thu giá khác.

LH: 0985.111.333