Liên hệ: 0933652896 (Biên Hòa, Đồng Nai)
Đặc điểm: Chó đực, màu sắc vàng, xoáy kiếm, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi, chân màng.
Giá bán: 1,5 triệu