Trả trước, chính chủ. Sang tên 5 phút tại Hà Nội. Sms: 0915522288