09,6789,7656
09,6789,2117
09,6789,8710
09,6789,5564
0967,02,04,76
0967,12,09,72

cả lô 400K, NK,chỉ nhận chốt