0914.468.486 - 3.2tr
0916.468.486 - 3.6tr

***
0948.00.10.20
0948.868.286


(2.5tr/số)
(Sim CK còn 4 tháng 200K/tháng)


***
CALL: 0948.00.10.20
SMS: 01278.113.113