ms1;gà xám 2k350g .chân xanh ,8 móng đen,2 hàng trơn sạch sẻ .
giá bán ; 1.200kms2;gà vàng lai 2k4 chân thao 2 hàng trơn sạch sẻ.
giá bán;1.500k

ms3;gà điều vàng 2k2 ae con số 2 chân thao có vải đẹp ngay cựa ,chưa cắt lông.
giá bán;1.200k


ms4 ;điều chân thao 2k4 ,2 hàng trơn sạch sẻ,cặp cựa vuông nha ae.
giá bán;1.050k