BÁN SIM Call 0934.22.88.22
ông thần tài.phát tiền.phát lộc
0964.27.27.27..25.tr..
0972.54.54.54..25.tr..
0934.22.88.22..10tr..
0982.064.064..4.2tr..0976.014.014..4.2tr
0926.64.64.64.9.5.tr..0936..279.879..2.7tr
0944.63.77.79..1.5tr..0982.79.95.79..2.5tr
0945.52.78.79..1.5tr..0982.79.41.79..2.5tr
0944.02.68.79..1.2tr..0988.79.67.79..2.5tr
0944.168.379…1.2tr..0964.79.11.79..2.8tr
0969.378.579…1.2tr..0964.79.44.79..2.2tr
0966.078.379…1.2tr..0967.79.42.79..2.2tr
0964.33.88.79..1.8tr..0963.79.27.79..2.2tr
0967.88.22.79..1.5tr..0964.79.57.79..2.2tr
0966.478.679..890k..0947.79.06.79..1.7tr
0966.478.979..890k..0948.79.46.79..1.7tr
0969.39.28.79..1.5tr..0945.79.15.79..1.7tr
0966.039.879..1.tr….0973.39.20.39..1.2tr
0964.838.279..690k..0983,39.02.39..1.2tr
096.3878.279..890k..0975.39.94.39..1.2tr
0963.92.66.79..790k..0967.39.25.39..1.2tr
0968.06.28.79..650k..0969.39.27.39..1.2tr
0969.67.28.79..650k..0969.39.92.39..1.2tr
0949.18.68.39..550k..0934.39.54.39..950K
0962.84.38.79..790k..0934.39.82.39..950k
0962.969.179..890k...0934.39.85.39..950k
0963.969.479..890k…0942.39.76.39..950k
0974.41.79.39..680k..0946.79.71.39..480k
0946.01.11.79..1.tr....0947.68.09.39..390k
0928.365.179..450k...0904.98.20.79..550k
0928.49.12.12..390k..0928.39.31.79..390k
092.888.16.79..390k..0928.39.34.79..390k
0928.968.579...390k..0928.479.579..1.9tr
0969.373.179…550k..0942.378.578..1.4tr
0968.10.74.79..650k..0986.12.68.39..550k..
0963.72.00.39..550k


01255.79.38.79..690k
01253.79.38.79..690k
0123456.28.79...690k
01264.36.39.39..1.tr….01219.79.79.39..1.6tr
01297.76.79.79 ..1.2tr..01262.29.79.79..1.2r
01255.79.00.79 ..590k..01273.79.68.79..590k
01235.79.00.79 ..590k..01256.79.68.79..590k
01238.79.00.79 ..590k..01292.79.68.79..590k
01255.79.22.79 ..590k..01252.79.68.79..590k
01237.79.22.79 ..590k..01257.79.28.79..390k
01252.79.22.79 ..590k..01256.79.50.79..390k
01278.79.22.79 ..590k..01244.79.50.79..390k
01276.79.86.79.. 590k..01299.79.05.79..390k
01277.79.86.79 ..590k..01256.79.05.79..390k
01257.79.86.79 ..590k..01255.79.20.79..390k
01274.79.66.79 ..590k..01299.79.20.79..390k
01292.79.66.79 ..590k..01242.79.96.79..390k
01256.79.66.79..590k..01278.79.96.79..390k
01233.79.52.79..590k..01249.79.96.79..390k
01236.79.52.79..590k..01255.79.96.79..390k
01273.79.52.79..590k..01277.79.98.79..390k
01272.79.33.79 ..590k..01255.79.98.79..390k
01239.79.44.79 ..590k..01278.79.98.79.390k
01292.79.55.79 ..690k..012.7979.13.79.390k
01242.79.88.79 ..590k..01299.79.13.79..390k
01236.79.88.79 ..590k..01256.79.13.79..390k
01246.79.16.79 ..390k..01256.79.45.79..390k
01256.79.17.79 ..390k..01299.79.45.79..390k
01252.79.18,79 ,.390k..01278.79.95.79..390k
01299.79.25.79 ..390k..01249.79.95.79..390k
01249.79.26.79 ..390k..01232.79.36.79..390k
01256.79.37.79 ..390k..01238.79.37.79..390k
01278.79.83.79 ..390k..01299.79.23.79..390k
01278.79.84.79 ..390k..01256.79.90.79..390k
01299.79.87.79 ..390k..01249.79.93.79..390k
01278.79.58.79 ..390k..01278.79.94.79..390k
01256.79.03.79 ..390k..01256.79.80.79..390k
01246.79.60.79 ..390k..01219.879.379...490k
01256.79.08.79 ..390k..01235.39.11.39..390k
01299.39.00.39. .390k..01244.39.66.39..390k
01238.39.22.39 ..390k..01299.39.02.39..390k
01299.39.77.39 ..390k..01299.39.08.39..390k
01299.39.50.39 ..350k..01299.39.65.39..390k
01299.39.26.39 ..350k..01292.37.37.39..300k
01694.169.179 …300k..01295.83.33.39..300k
01694.168.179 …390k..01694.079.379..390k
0129.86.99979....590k..0122.68.68.879.590k
01295.74.74.79 ..300k..0122.68.68.679.590k
01295.71.71.79..300k..01255.868.979..390k
01676.81.79.79.. 390k..01236.838.979..390k
01232.959.979 ...390k..01299.539.579..490k
01252.989.979 ...390k..01297.39.78.79..390k

thổ địa cho đất say nhà
01256.38.78.78..1.2tr
01256.38.78.78.1.2tr.0937.38.76.38.1,8.tr
01284.06.5678.350k..0947.38.76.38.800k
012.9978.9978.550k.0982.38.72.38.1.2tr
0978.41.0978..750k...0937.75.66.78..800k
01215.078.078.1.6tr.01206.078.078.1.6tr
078.078.không thất bát.không thất bại

Sảnh 5 6 7 8 9 vip
0164.97.56789.2.6tr
0164.70.56789.2.6tr

phát lộc mãi mãi phát lộc
01273.68.39.68..590k..01292.68.11.68.490k
01292.68.39.68..590k..01232.68.33.68.490k
01278.68.39.68..590k..01249.68.26.68.490k
01278.68.79.68..590k..01247.68.26.68.490k
01252.68.10.68..490k..01255.68.92.68.490k
01255.68.30.68..490k..01252.68.29.68.490k

TAXI.ĐẸP.10 Số VÀ 11 Số
01297.76.76.76..1.8tr..0964.27.27.27..25.tr
01252.02.02.02..1.8tr..0972.54.54.54..25.tr
01685.12.12.12..1.8tr..0926.64.64.64..9.5tr
01226.14.14.14..1.8tr..0976.014.014..4.2tr
01265.24.24.24..1.8tr..0982.064.064..4.2tr
01295.17.17.17..1.8tr.....096.72.72.722.1.8tr
01298.40.40.40..1.8tr..01697.72.72.72..1.8tr
01252.70.70.70..1.8tr..01294.25.25.25..1.8tr
01293.85.85.85.1.8tr...01286.74.74.74..1.8tr
01297.76.76.76..1.8tr..01649.06.06.06..1.8tr
01643.111.000...900k..01642.999.111...900k

6789.sống bằng tình cảm
01239.44.6789..1.2tr...0125.602.6789..890k
01276.44.6789..1.2tr...01278.30.6789..890k
01232.77.6789..1.2tr...01257.41.6789..890k
01276.52.6789..1.tr....01256.42.6789..890k
0123.629.6789..1.tr....0125.664.6789..890k
01256.81.6789..890k..01257.69.6789..890k

TAXI.Đẹp Dể nhớ
01693.064.064..390k
01654.476.476..300K..01654.592.592..390k
01642.710.710..300K..01639.564.564..300k
01295.380.380..280k..01295.381.381..280k
01295.382.382..280k..01297.253.253..280k
01294.436.436..280k..01296.541.541..280k
01294.437.437..280k..01296.542.542..280k
01296.532.532..280k..01296.543.543..280k
01296.534.534..280k..01296.547.547..280k
01297.254.254..280k..01296.617.617..280k
01298.715.715..280k..01298.713.713..280k
01298.716.716..400k

246.357.chủ nhật nghĩ
01243.357.246..800k..01243.246.357..2.2tr
01255.357.246..800k..01642.246.357..2.2tr
01242.357.246..800k..01237.246.357..2.2tr
01252.357.246..800k..01239.246.357..3.9tr

sảnh tiến đẹp.các loại
0973.80.82.84..2.5tr
0976.80.82.84..2.5tr
0977.80.82.84..2.5tr
01296.345.789..550k
01256.02.04.06..350k..01256.02.03.04..350k
01292.19.20.21..390k..01236.07.17.27..350k
01294.21.22.23..390k..01292.14.24.34..350k
01297.21.31.41..350k..01292.15.25.35..350k
01278.30.31.32..390k..
01256.42.43.44..390k..01297.24.26.28..350k
01293.42.43.44..390k..01239.44.54.64..350k
01276.52.53.54..390k..01296.64.74.84..350k
01255.68.69.70..390k..01293.42.52.62..350k
01295.70.71.72..390k..01295.62.72.82..350k
01295.71.72.73..390k..01298.65.75.85..350k
01295.74.75.76..390k..01295.82.84.86..350k
01256.80.81.82..390k..01243.73.83.93..350k
01295.81.82.83..390k..01682.55.0123..250k
01256.81.82.83..390k..01685.82.0123..250k
01298.45.46.47..390k..0128.551.3456..250k
01298.46.47.48..390k..01284.06.5678..300k
01242.92.93.94..390k..01299.56789.3..280k
01242.95.96.97..390k

số đẹp.dể nhớ
0937.517.666..1.8tr
0965.763.367...950K
0968.780.087...950k..0965.297.792..950K
0968.751.157...950k..012.72.88.3333.1.8tr
0967.327.723...950k..0123.33.666.33.1.2tr
0972.436.634...950k..0907.25.13.13..500k
0969.496.694...950k..0985.92.52.52..1.6tr
01257.99.22.99..490K.0938.52.21.52..700k
01257.99.33.99..490k.0943.12.39.12..1.2tr
01257.99.44.99..490k.0944.12.39.12..1.2tr
01257.99.55.99..490k.0948.16.39.68..450k
016.7788.1919..350k..0967.889.080...390k
016.6464.2020..350k..01288.866.899..450k
016.6464.7373..350k..01259.558.668..300k
016.6464.8383..350k..01293.58.59.59..250k
016.6464.8585..350k..01298.65.75.75..250k
016.6464.9191..350k..01296.33.66.77..450k
016.6767.9191..350k..01296.33.77.88..450k
016.6464.9292..350k..01232.188.199..490k
01236.288.299..490k..01239.188.199..490k
018.68.88.68.98.490k

tất cả sim có tại của hàng ko qua trung gian
Giao Dịch Toàn Quốc
toàn bộ sim trả trước mới nguyên kích.
ace nào thích.mình sẻ tín giá hợp lý nhé
có bớt giá cho anh chị em mua lẻ về sài

Anh em.lấy về bán mình tín giá đặc biệt
MUA_VÀ BÁN SIM.TRAO ĐỎI SIM QUA LẠI


SIM ĐẸP BÀ RỊA
LH.SANG.0934228822


Đặc biệt nhất là
Giao dịch trực tiếp.tại thành phố bà rịa.vủng tàu
Các anh chị em ở tỉnh khác vui lòng
đặt cọc_trước 50k_100k thẻ cào
viettel.vina.mobi
phần tiền còn lại sẽ trả nốt sau khi đã nhận sim.
Toàn bộ sim chưa kích, mới 100%.
Thanks anh chị em đả ủng hộ mình
Giao sim miễn phí và thanh toán tại nhà khách hàng trên toàn quốc.trong 24 giờ

MUA BÁN LẤY CHỮ TÍN LÀM ĐẦU
Bạn Đã Đặt Niềm Tin Vào Chúng Tôi
Chúng tôi Phải Giử Chữ Tín.Anh Chị Em an tâm nhé