Tất cả sim chính chủ ko quan trung gian
AE quan tâm LH chữ ký lấy giá tốt


0986915555 = 23t
0965.699.699 = 20t
0965.669.669 = 20t
0983233668 = 2.5t
091338.5678 = 7t
093.8998.666 = 7.5t
096.555.4668 = 1.5t
096.56.57.668 = 1.4t
0965.733.668 = 1.4t
0965.769.668 = 1.2t
096.5775.668 = 1.5t
0965.277.668 = 1.2t
0965.414.668 = 1.2t
0965.424.668= 1.2t
0965.434.668= 1.2t
0965.455.668= 1.2t
0965.464.668= 1.2t
0965.484.668= 1.2t
0965.707.668= 1.2t
0965.717.668= 1.2t
0965.727.668= 1.2t
0965.747.668= 1.2t
0965.171.686= 1.2t
0965.234.866= 1.2t

updating......