Tim 1 con cho bac kinh bi mat ngay 24/06/2013 tai duong phan xich long, binh thanh,( nhu trong hinh), ai biet chi dum xin hau ta. So dien thoai lien he: 0918 040011, 0918 905565. Cam on!