truy tim viettel 09xx10.10.89 và. 09xc 07.11.89
Anh em có báo em nha: 0967.226.888