0927.474.789 = 400k no fix
Gọi số đó luôn!
Sim kích ảo! Trực tiếp ở biên hòa!