Mình cân bán 1 con gà tre đá tiên. đã win 4 cái trong 10 ngày. Gà đá 5triêu. Gà chuôı vàng 8lg8. Giá bán là 1triêu500. Có thê ngày mai hoac ngày môt mình đá 1 cái nua rôi moi bán. Ban nào muôn muaa thì qua coi đá xong roi bat luôn. Tai qua tháng mình đi nuoc ngoai. Mình tên Nam 29 tuôi. O quân tân bình. Dt: 01638029418