thanh lý 4ns :

0967.61.1984
0967.61.1985
0967.25.1987
0967.55.1987

4sim x600k fix giá không nhận mặc cả