0905670000:15tr

0916573333:15tr

0932567888:25tr

0902866668:48tr

0946969969:18tr
anh em kết call
0919.555.555
lấy giá tốt
bác nào đi qua úp giúp e phát
thanks các bác