CHUYÊN Sim Số Đẹp – SANG TÊN CHÍNH CHỦ TOÀN QUỐC
Hotline: 0906 58 1818 ***0965 95 3636
Mr Ngọc

1. 094440 6666……….36tr

2. 0943 22 7777……….25tr

3. 09363 44444………..29tr

4. 093 293 6789……….19.5tr

5. 0938 21 6789……….18.5tr

6. 0944 992 999……….16tr

7. 0935 225566………..9.8tr

8. 0935 02 6688………8.8tr

9. 093216 6688……....13.9tr

10. 0935 600 888…...….5.5tr

11. 093 776 2999………4.8tr

12. 0973 52 0000………..6.8tr

13. 0909 51 6688………..11tr

14. 0932 495 888………4.5tr

15. 0948 374 999………3.5tr

16. 0932 95 8889…....…1.9tr

17. 0935 63 5588………..1.9tr

18. 0934 87 6677………..1.9tr

19. 0932 722 111………..1.4tr

20. 0945 898988…………5.9tr

21. 0932 54 8688…..……1.6tr

22. 0933 10 6866…………1.5tr

23. 0906 47 6866…………1.5tr

24. 0937 42 6866…………1.5tr

25. 0938 551 789……..…1.8tr

26. 0938 232 789…………1.9tr

27. 0938 891 789…………1.6tr

28. 0962 19 6969…………3.8tr

29. 098 993 5959…………3tr

30. 0908 68 68 70…………2.2tr

31. 0906 68 68 70…………2.2tr

32. 0936 68 68 70…………2.0tr

33. 0903 558883…………1.4tr

34. 0935 66 2525…………1.3tr

35. 0935 83 4078…...…….1.1tr

36. 093 5555 033…………2.3tr

37. 0932 58 1386…………1.5tr

38. 0936 02 5858…………2.8tr

39. 0935 82 6767................2.0tr

40. 0938 09 8585 ...............1.8tr

41. 0935 07 8585................1.8tr

42. 0905 933 911...............1.7tr

43. 0934 85 1188...............1.4tr

44. 0934 72 1188...............1.0tr

45. 0905 16 9292...............1.6tr

46. 093 554 3366...............1.5tr

47. 0935 73 2626................1.6tr

48. 0939 61 9998...............1.2tr

49. 0935 43 9998...............0.8tr

50. 0935 119 118...............1.2tr

51. 0905 07 9996...............0.7tr

52. 0935 31 9998...............1.6tr

53. 093 252 9998...............2.2tr

54. 0932 75 9998...............1.5tr

55. 0937 13 9998...............1.5tr

56. 0934 87 9696...............1.6tr

57. 0935 011 686...............1.6tr

58. 0935 42 9998...............1.5tr

59. 0935 01 9996...............1.1tr

60. 0936 3333 24...............1.7tr

61. 0904 555 661...............0.8tr

62. 0932 171 686...............1.7tr

63. 0934 75 1102...............1.6tr

64. 0932 25 28 25..............1.3tr

65. 0935 34 1980...............1.6tr

66. 0932 54 1981...............1.6tr

67. 0932 53 1981...............1.6tr

68. 0905 20 1982...............1.6tr

69. 0935 87 1983................1.4tr

70. 0907 91 1983................1.4tr

71. 0937 91 1987................1.5tr

72. 0939 71 1988................1.6tr

73. 0939 71 1989................1.6tr

74. 0905 03 1989.................3.2tr

75. 0939 72 1990.................1.5tr

76. 0939 51 1990.................1.6tr

77. 090 778 1990.................1.6tr

78. 0902 78 1990.................1.6tr

79. 0937 55 1992.................1.8tr

80. 090 778 1992.................1.7tr

81. 0935 74 1992.................1.5tr

82. 0935 73 1992.................1.6tr

83. 093 20.9 1992................1.6tr

84. 0939 51 1992.................1.9tr

85. 0907 58 1992..................1.8tr

86. 0933 64 1993...................1.7tr

87. 0903 58 1994...................1.8tr

88. 0918 26 1993...................1.8tr

89. 093 20.9 1994..................1.7tr

90. 0933 47 1994...................1.8tr

91. 0908 85 1995...................1.8tr

92. 093 20.9 1995..................1.5tr

93. 0934 86 1997...................1.7tr

94. 0934 83 1997...................1.7tr

95. 0935 34 1997...................1.5tr

96. 0935 32 1997...................1.6tr

97. 0938 19 1998...................1.6tr

98. 0933 06 6996...................1.8tr

99. 0906 74 9669.....................1.5tr

100. 0935 91 7997.....................1.3tr

101. 0935 89 8885.....................1.6tr

102. 0935 805 111.....................1.4tr

103. 0935 203 111.....................1.4tr

104. 0935 70 4078.....................1.4tr

105. 090 585 4078.....................1.5tr

106. 0935 69 8885.....................1.2tr

107. 093 252 1386.....................1.6tr

108. 0905 26 1386.....................1.7tr

109. 0905 85 1386......................1.7tr

110. 0905 36 8988......................1.7tr

111. 0905 76 8898.......................1.5tr

112. 0935 98 9339.......................1.8tr

113. 0934 78 5868.......................2.1tr

114. 0935 155 886.......................2.1tr

115. 0935 12 1166.......................2.0tr

116. 0935 10 9669.......................1.9tr

117. 0905 61 7939........................2.2tr

118. 0935 28 5686........................1.5tr

119. 0935 16 9998........................1.6tr

120. 0938 25 01 79.......................600k

121. 0932 03 12 80.......................550k

122. 0932 18 12 80.......................550k

123. 0932 17 12 80.......................550k

124. 0932 17 06 80.......................550k

125. 0938 22 05 80.......................550k

126. 0937 06 05 81.......................550k

127. 0932 04 03 81.......................550k

128. 0933 13 08 83.......................600k

129. 0934 02 10 87.......................600k

Call ngay : 0906 58 1818 or 0965 95 3636