09678.1.6666 ==24tr
0965.86.6789 ==14tr

bác nào kết call hùng : 097.2020.012